مدلمیز غذاخوری سندروس 6 نفره
گارانتی36 ماهه
مناسب برایاتاق پذیرایی و راحتی
عرض100 سانتی متر
طول160 cmنفره 6
cm 200نفره 8
جنس کلافچوب سوپر راش گرجستانی